ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ τ. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ Το 2014 η επιτροπή του πόθεν έσχες διαπίστωσε από την δήλωσή μου το 1995 ότι το 1994 μου μεταβιβάσθηκαν από τον αδελφό της συζύγου μου ένα ισόγειο γραφείο και ένα βοσκότοπο εκτός σχεδίου στην Λιβαδειά. Η επιτροπή με πρόεδρο τον Γ. Καλατζή έσπευσε, χωρίς να λάβει υπόψη ότι από το 1981 μέχρι και το 1994 είχα πωλήσει 22 διαμερίσματα, να χαρακτηρίσει τις αγορές ως αδικαιολόγητη αύξηση των περιουσιακών μου στοιχείων και έστειλε το πόρισμά της στον αρμόδιο εισαγγελέα με αποτέλεσμα να διασυρθεί το όνομά του από τα ΜΜΕ.

Το 2016 υπέβαλλα το αρ. πρωτ. 3558/18.4.2016 έγγραφο με το οποίο ζητούσα να συνεδριάσει η νέα επιτροπή του πόθεν έσχες που συγκροτήθηκε επί κυβερνήσεως Σύριζα και να επανεξετάσει το θέμα μου λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που αγνόησε η πρώτη επιτροπή Ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Γ. Βαρεμένος σε απάντηση του εγγράφου μου με το αρ. πρωτ.3562/12.5.2016 του αναφέρει μεταξύ των άλλων τα κάτωθι.

<<Εκ της σχετικής έρευνας της υποθέσεώς σας διαπιστώθηκε, πως το προσβαλλόμενο από εσάς ελεγκτικό πόρισμα της επιτροπής αξιολογήθηκε από τον εισαγγελικό λειτουργό στον οποίο υποβλήθηκε, εισαγγελέα εφετών κ. Παναγιώτη Αγγελόπουλο, ο οποίος μς την υπ αρ. 4/26.5.2015 διάταξή του, έθεσε το ελεγκτικό πόρισμα της επιτροπής στο αρχείο, διότι αφ ενός μεν ουδόλως απεδείχθη η ύπαρξη επαρκών στοιχείων για την άσκηση ποινικής διώξεως εις βάρος σας, αφ ετέρου δε και σε κάθε περίπτωση, διότι κατ άρθρο 2 Π. με το μεταγενέστερο καθεστώς του Ν4281/2014 πράξη του ελεγκτικού πορίσματος δεν είναι πλέον αξιόποινο.>> Κατ ως άνω έγγραφο του κ. Γ. Βαρεμένου καταλήγει.

<<Με βάσει τα ανωτέρω η ημετέρα επιτροπή, κατά την συνεδρίαση της 22ας Απριλίου 2016, οπότε και συζητήθηκε σχετικό υπόμνημά σας που υπεβλήθη με το από 18.42016 με αρ. πρωτ.3538 υπόμνημά σας, αποφάσισε ομοφώνως. ότι δεν συντρέχει λόγος να επανέλθει στον έλεγχο της υποθέσεώς σας, τούτο διότι. κατά τα ως άνω εκτεθέντα, η ημετέρα επιτροπή στερείται πλέον δικαιοδοσίας εκ νέου κρίσεως της υποθέσεώς, αφ ετέρου δε σε κάθε περίπτωση, διότι η κρίση του αρμοδίου δικαστικού οργάνου (Εισαγγελέας Εφετών), ότι η ημετέρα υπόθεση πρέπει να τεθεί στο αρχείο, καθόσον ουδόλως συντρέχουν ενδείξεις ποινικής δίωξης εις βάρος σας, αποτελεί πλήρη και εμπεριστατωμένη δικαστική απόφανση από νομικής και ουσιαστική πλευρά, που πιστοποιεί, ότι ουδεμία κατηγορία δύναται να προσαφθεί σε εσάς για την εν λόγω υπόθεση , ώστε οποιαδήποτε περαιτέρω κρίση επί της υποθέσεώς αυτής από την Ημετέρα Επιτροπή να παρέλκει.